Pachetul de servicii de consultanta in domeniul finantarilor nerambursabile oferit de Agentie cuprinde:

* Analize privind oportunitatile de finantare

* Definirea proiectelor

* Verificarea eligibilitatii proiectelor pentru finant,area din fondurile europene, publice, etc

* Elaborare studii de fezabilitate conform HG 28/2008

* Elaborare planuri de afaceri, elaborare studii de impact, evaluari economico/financiare

* Intocmirea aplicat,iilor pentru fondurile nerambursabile europene

* Managementul proiectelor finant,ate

* Cooperarea cu banci comerciale pentru obt,inerea de credite de prefinantare si co-finantare

Pachetul de servicii de proiectare oferit de Agentie cuprinde:

a) proiecte pentru locuinte urbane si rurale, precum si organizarea spatiilor de locuit;

b) proiecte pentru toate tipurile si programele de dezvoltare a obiectivelor social-culturale (turism, cultura, financiar-bancar, administrativ, sa(na(tate, inva(t,a(mant, cultura(, comert,, sport, etc)

c) proiecte pentru modernizarea, punerea in valoare sau renovarea cladirilor cu valoare arhitecturala deosebita(, inclusiv restaurarea celor cu valoare de patrimoniu nat,ional;

d) Expertize s,i proiecte pentru consolida(ri de cla(diri;

e) Consulting s,i expertiza(ri de proiecte de construct,ii civile (arhitectura(, structuri, instalat,ii, documentat,ii economice);

f) Proiecte de execut,ie pentru alimenta(ri cu apa( s,i canaliza(ri, drumuri s,i poduri, sistematizare verticala(, instalat,ii interioare s,i exterioare;

g) Proiecte de mobilier s,i decorat,ii interioare;

h) Proiecte pentru amenajarea s,i organizarea spat,iilor libere, a spat,iilor verzi s,i mobilier urban;

i) Studii s,i lucra(ri topografice s,i geotehnice;

j) Studii de fezabilitate, oferte, organiza(ri de licitat,ii s,i concursuri.

Agent,ia PONTIC, s.r.l.

Birou de arhitectura si consultanta

Tel.: 0729.66.33.99

Fax (24/7): 0372870674

E-mail: ghionu@gmail.com,

Web address: www.ghionu.ro

Nr. Registrul Comertului/ anul: J09/1536/01.11.1994, Cod Unic de Inregistrare (CUI): RO6393847

Cont IBAN: RO45TREZ1515069XXX004293- Trezoreria Braila